ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

บริจาค

ท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อการสงเคราะห์และพัฒนาผู้พิการทางสติปัญญา สามารถติดต่อ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เพื่อขอบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02- 2452643 , 02 – 2453954    หรือ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร โทร. 0-2589-5762 , 0-2954-3089

1.

บริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส  ทุกแห่งของร้านค้าใกล้บ้านท่าน

2.

บริจาคโดยการโอนเงินสด

3.

เช็คขีดคล่อมเข้าบัญชี มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน   

ผ่านบัญชีธนาคาร  บัญชี มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน     ประเภทบัญชี   ออมทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย     สาขาถนนอโศกดินแดง    เลขที่บัญชี  049- 2- 03001- 5

ธนาคาร กรุงเทพฯ     สาขาถนนดินแดง           เลขที่บัญชี   128- 0- 95249- 8

ธนาคารกรุงไทย        สาขาย่อยถนนดินแดง     เลขที่บัญชี   056- 1- 00234 - 7

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาถนนอโศก ดินแดง  เลขที่บัญชี   144- 2- 14735- 9

** กรุณาแฟกซ์หลักฐานการบริจาคเงิน (Slip Pay – in ) 
มาที่หมายเลข โทรสาร 02 –2468329 **

 

4.

บริจาคผ่านทางธนาณัติ  หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์

กรุณาสั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ” เข้า ตู้ ป.ณ. ดินแดง

5.

ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์

กรุณาสั่งจ่ายในนาม มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯเข้า ตู้ ป.ณ. ดินแดง

6.ท่านที่สนใจบริจาคสิ่งของ ,จัดกิจกรรมเพื่อน้องๆ และเลี้ยงอาหารกลางวันน้องผู้พิการทางสติปัญญา ติดต่อไดที่

โรงเรียนปัญญาวุฒิกร

โทรศัพท์ 0-2954-3089, 0-2589-5762