ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร Notice: Undefined variable: category_id in /home/softmelt/domains/fmrth-punyawud.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl on line 12

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

1.นางสายสม  วงศาสุลักษณ์       ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต        ประธานกรรมการ

            2.นางสมบูรณ์  อาศิรพจน์            ผู้อำนวยการ                               กรรมการและเลขานุการ

            3.ดร.เบญจมาภรณ์   คุณะรังษี     ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ

            4.นางกันยา  ไชยเศรษฐ์               ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ

5.ดร.จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์          ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ

            6.ศาสตราจารย์มุกดา  สุขสมาน   ผู้แทนผู้ปกครอง                         กรรมการ

            7.นางนิธินันท์  บุญญะพรนิวัฒน์  ผู้แทนครู                                    กรรมการ

Notice: Undefined variable: category_id in /home/softmelt/domains/fmrth-punyawud.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl on line 22Notice: Undefined variable: category_id in /home/softmelt/domains/fmrth-punyawud.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl on line 22Notice: Undefined variable: category_id in /home/softmelt/domains/fmrth-punyawud.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl on line 22