ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

ข้อมูลวิชาการ

ประธานฯร่วมลงนาม MOU จ้างงานนักเรียนพิการ

ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการกับคนพิการทางสติปัญญาหรือผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญา..

อ่านต่อ

ผอ.ร่วมประชุมเรื่องการจ้างงานฯ

ผอ.ร่วมประชุมเรื่องการจ้างงานฯ ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร เข้าร่วมประชุมเรื่อง "การเปลี่ยนผ่านสู่การจ้างงาน" กับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมร่วมกับสสส...

อ่านต่อ

ผอ.ร่วมเป็นคณะกรรมการและเป็นวิทยากร พ.ย.63

ผอ.ร่วมเป็นคกก.และเป็นวิทยากร ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการอบรมและเป็นวิทยากร กับสนง.คกก.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดให้มีการอบรม หล่ักสูตร "การฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561"..

อ่านต่อ

นศ.แพทย์จากรพ.รามาฯมาศึกษาดูงาน 63

นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีฯ จำนวน 25 คน พร้อมด้วยคาณาจารย์แพทย์ 1 คน มาเยี่ยมชมศึกษาการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกร..

อ่านต่อ