ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

ข้อมูลวิชาการ

ผอ.เข้า.ร่วมประชุมกับสนง.คกก.การอาชีวะฯ

ผอ.เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนฯ ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกรและคณะกรรมการมูลนิธิคุณพุ่มเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดทำแผนการศึกษาเชื่อมโยงผู้เรียนพิการกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา..

อ่านต่อ

ประธานฯร่วมลงนาม MOU จ้างงานนักเรียนพิการ

ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการกับคนพิการทางสติปัญญาหรือผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญา..

อ่านต่อ

ผอ.ร่วมประชุมเรื่องการจ้างงานฯ

ผอ.ร่วมประชุมเรื่องการจ้างงานฯ ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร เข้าร่วมประชุมเรื่อง "การเปลี่ยนผ่านสู่การจ้างงาน" กับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมร่วมกับสสส...

อ่านต่อ

ผอ.ร่วมเป็นคณะกรรมการและเป็นวิทยากร พ.ย.63

ผอ.ร่วมเป็นคกก.และเป็นวิทยากร ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการอบรมและเป็นวิทยากร กับสนง.คกก.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดให้มีการอบรม หล่ักสูตร "การฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561"..

อ่านต่อ